ضمن خوشامد گویی به اطلاع میرساند سایت تا اطلاع ثانوی به علت تعمیرات و به روز رسانی، خارج از سرویس است.

تلفن: 88514995

Thank you for visiting IdeaTec Parmis Co. web site.

Please come back later since the site is in maintenance & update mode.

Tel.: (+98 21) 88514995